Saigon House Restaurant

  • Welcome to our restaurant

BÁNH MÌ - SANDWICHES

12. BÁNH MÌ HEO
$6.50
Pork Sandwich
13. BÁNH MÌ GÀ
$6.50
Chicken Sandwich
14. BÁNH MÌ ỐP LA
$6.50
Fried Egg Sandwich
14B. BÁNH MÌ BÒ
$6.95

Beef Sandwich

14CL. BÁNH MÌ CHẢ LỤA
$6.50

Vietnamese Ham Sandwich

14HG. BÁNH MÌ SOUP HỘT GÀ
$8.95

Egg, Beef Ball & Soup, Served w/ Bread.